5 rád ako motivovať zamestnancov na homeoffice nielen počas leta

Home office je pre mnohých stále nevyhnutnosťou, pre ďalších vyhľadávaným spôsobom práce. Nie každý však dokáže z domova zosúladiť deti, domácnosť, záľuby a stále podávať kvalitný výkon. Navyše ak je leto a dovolenky. Ako by mali zamestnávatelia motivovať svojich pracovníkov, ktorí sú niekedy už vyše roka doma?

Odpoveďou je efektívny home office time management a tiež neustála komunikácia, podpora a práca s tímom. Správne zvoleným mixom uvedených aktivít dosiahneme nielen spokojnosť na strane zamestnanca, ale tiež na strane firmy. Výsledkom bude preukázateľne vyššia spokojnosť zamestnancov, vyššia výkonnosť práce a nižšia fluktuácia.

Zanedbávanie kolektívu sa vráti ako bumerang

Dnes viac ako kedykoľvek predtým záleží na tom, ako sa dokážeme prispôsobiť zmenám, no tiež na tom, v akom kolektíve pracujeme. Zamestnanci sú základným motorom každej firmy a spoločnosti. Je naivné si myslieť, že pracovník na home office, nie je vystavený pracovnej záťaži a stresu. Práve naopak –  zosúladenie pracovného a rodinného života je veľakrát ťažšie. Optimálne fungovanie ľudí a tímov, zvyšovanie ich motivácie a angažovanosti, a naopak znižovanie stresových situácií a úzkosti je v dnešnej dobe kľúčovou úlohou.

Ak nepracujeme s tímom, vráti sa to firme ako bumerang. Môže to mať negatívny dopad na výkon, komunikáciu a zdravie jednotlivca, no tiež celého kolektívu. Dobrou správou je, že zvládanie stresu a stresových situácií, aj motivácii kolegov sa dá naučiť cieleným tréningom a osvojením si techník a zručností,“ hovorí Daniel Bacík zo spoločnosti PLUS Academia, ktorá sa firemnému aj individuálnemu vzdelávaniu venuje už viac ako 24 rokov. Odborník zároveň poukazuje na to, že v kolektívoch sú pracovníci rôznych vekových kategórií a každá z nich má špeciálne potreby. Je preto potrebné pracovať s celým tímom.

5 tipov, ako motivovať zamestnancov

1. Vysvetľujte a oceňujte

Ľudia musia pochopiť, prečo robia to, čo robia. Objasnite preto každému kolegovi, v akej situácii sa vaša spoločnosť nachádza, aké sú jej plány na najbližšie aj vzdialenejšie obdobie, aké kroky plánujete podniknúť a predovšetkým, aká je jeho úloha v celej firme. Navyše ak dokážete oceniť hodnotu každého jednotlivca pre firmu, zamestnanci to isto ocenia.

„Vyjadrenie dôležitosti jednotlivca pre firmu, záujem zamestnávateľov o to, ako sa v práci ľudia cítia, pravidelné prieskumy spokojnosti na pracovisku a poskytnutie kurzov na rozvoj a vzdelávanie by mali patriť medzi základné nástroje vo firmách, ktoré si chcú dlhodobo udržať kvalitných zamestnancov. Pomáhajú im lepšie nastaviť pracovné procesy, efektívne rozdeliť úlohy v tíme a lepšie zvládať konflikty na pracovisku, ktoré vznikajú nielen medzi nadriadenými a podriadenými, ale aj medzi samotnými zamestnancami,“ objasňuje odborník.

2. Stanovte priority

Odbremeňte kolegov od úloh, ktoré nie sú skutočne dôležité. Obmedzte nepodstatné projekty a sústreďte sa len na priority. Stanovte ich riešenie, timing, zadajte úlohy a takto postupne riešte ďalšie naplánované kroky. Pozor však – priority sa môžu meniť, častokrát nepredvídateľne. Pomocou online videocallov robte pravidelné stretnutia s tímom, na ktorých získate pohľadov vašich kolegov na danú vec. Nebojte sa prijať aj iný názor.

3. Poskytnite flexibilitu

Zamestnanci by mali mať stanovené hodiny, kedy je nutné, aby boli k dispozícii pre pracovné úlohy tak, aby to nenarušilo konzistentnosť riešenia úloh a fungovania firmy. Jasne stanovte, kedy je čas na prácu, kedy na rodinu a pre seba. Byť zdraví a duševne v pohode je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Tiež pravidelne zisťujte, či majú všetko na prácu z domu: „Je dôležité, aby manažéri prejavili empatiu a našli fungujúci pomer medzi pracovnými povinnosťami a vychádzaním v ústrety zamestnancom, ktorí pracujú na home office. Ak má nadriadený porozumenie pre potreby ľudí a načúva im, zamestnanci v oveľa menšej miere rozmýšľajú o odchode alebo zmene pozície,“ vysvetľuje D. Bacík.

4. Udržiavajte tím v spojení

Ľudia majú v sebe zakotvenú túžbu po spoločenskej interakcii, radi sa stretávajú, rozprávajú. Dovoľte ľuďom byť v spojení nielen pracovne, ale aj ľudsky – vyhraďte čas po pracovných videocalloch na voľnú diskusiu, na zdieľanie svojich myšlienok, nápadov. Ak je to len trošku možné, stretnite sa aj osobne – kontakt face-to-face totiž nič nenahradí. Využite možnosť robiť niečo ako tím spoločne a udržiavať ho v spojení.

5. Budujte psychickú aj fyzickú odolnosť

Rozvoj osobnej reziliencie, teda psychickej aj fyzickej odolnosti pracovníkov patrí jednoznačne do portfólia firemného vzdelávania moderných spoločností. Výsledkom je zvyšovanie spokojnosti aj produktivity jednotlivých zamestnancov, rozvoj medziľudských vzťahov, lepšie fungovanie aj vzájomná komunikácia ľudí.

Jedinečnosť reziliencie v porovnaní s mnohými podobnými konceptmi zameranými na rozvoj soft skills či work-life balance je v prepracovanej dlhoročnej odbornej platforme  stojacej najmä na poznatkoch z psychológie, neurobiológie a neuropsychológie. Nesporným benefitom reziliencie je nielen jej vedecký základ, široká použiteľnosť pre rôzne typy firiem aj jednotlivcov z rôznych pracovných sfér, no tiež jasne štruktúrovaná merateľnosť pokroku.

„Firmy ocenia, že ich zamestnanci dokážu vďaka tréningom reziliencie rozvíjať svoje zručnosti a silné stránky – dokážu lepšie zvládať stres, aj emocionálne veľmi vyhrotené situácie, objektívne ich zhodnotiť a prísť s konštruktívnymi riešeniami. Sú schopní naplno využiť potenciál spolupráce, pričom poskytnú svojim kolegom emocionálnu podporu. A v neposlednom rade dokážu vďaka reziliencii efektívnejšie využívať svoje schopnosti, energiu aj čas, čo im pomôže nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote,“ dodáva Daniel Bacík.

* * * * *

O spoločnosti PLUS Academia

PLUS Academia poskytuje od roku 1997 vysokokvalitné a komplexné služby v oblasti jazykového a biznis vzdelávania, online vzdelávania, prekladov, tlmočenia, jazykových kurzov pre deti a dospelých, ako aj testovania a certifikácie. Je spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľom statusu Oxford Quality School, zaručujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press má prístup k najmodernejším študijným materiálom.

Má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 je výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné). PLUS Academia spolupracuje s vyše 150 lektormi a trénermi, poskytujúcimi špičkové vzdelávanie v skupinových, individuálnych či online kurzoch, podľa potreby prispôsobených špecifickým potrebám a požiadavkám klientov.  Viac na www.plusacademia.sk