Jazykové vzdelanie bude len pre mladých alebo bohatých, upozorňuje Asociácia jazykových škôl SR

Slovenskí lekári chcú dať výpovede, ukrajinskí zdravotníci by naopak u nás chceli pracovať, chýba im však dostatočná jazyková výbava. Finančnú podporu jazykových kurzov pre cudzincov, no tiež pre všetkých dospelých Slovákov nad 25 rokov však štát novelou Zákona o štátnej správe v školstve zrušil. Upozorňuje na to Asociácia jazykových škôl SR, ktorá zároveň vyzýva vládu na rýchlu nápravu.

Prijatá novela Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o štátnej správe v školstve) prináša chaos a značnú nerovnováhu, dokonca až diskrimináciu vzhľadom na vek vo financovaní jazykových škôl. Prijatou novelou bola zavedená nielen zmluvná povinnosť medzi samosprávnym krajom a zriaďovateľom súkromnej jazykovej školy, ale bol aj obmedzený vek poslucháča a to na maximálne 25 rokov veku. Nejde pritom o všetky súkromné jazykové školy, ale len tie, ktoré splnili špeciálne podmienky zaradenia do Siete škôl, ktorú vedie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠ SR).

Ukrajinskí odborníci chcú pracovať, chýba im slovenčina

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku neustále stúpa. Najpočetnejšiu skupinu tvoria Ukrajinci – v auguste 2022 u nás pracovalo 83 tisíc cudzincov, čo bolo o 1,7 tisíca osôb viac ako v júli tohto roka. Medziročne išlo o nárast o 14,2 tisíca cudzincov, vyplýva z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. No na to, aby mohli u nás pracovať, potrebujú vedieť rýchlo po slovensky. Pri menej kvalifikovaných profesiách stačia základy, zdravotnícke či ďalšie odborné pozície však potrebujú špeciálne jazykové kurzy. Tu však štát zlyháva a tak túto oblasť supluje súkromný sektor – najmä jazykové školy, ktoré sa vzdelávaniu cudzincov venujú dlhodobo.

„Vzdelávaniu cudzincov sa venujeme dlhodobo, no keď k nám začali prichádzať ukrajinskí odídenci, radi sme im poskytli kurzy slovenského jazyka zadarmo. Zdravotnícki pracovníci a lekári z Ukrajiny totiž majú záujem pracovať na Slovensku, avšak bez znalosti slovenčiny sa nevedia zamestnať,“ hovorí Mgr. Alona Kurotová, PhD., riaditeľka jazykovej školy iCanSchool, ktorá je zaradená do Siete škôl v Bratislavskom (od r. 1998) a v Košickom kraji (od r. 2022). Okrem klasických jazykových kurzov pre deti špecializuje aj na tematické kurzy slovenčiny pre cudzincov. Ide predovšetkým o intenzívny kurz slovenského jazyka pre lekárov a zdravotnícky personál, no tiež pre vodičov MHD či kamiónov a ďalšie profesie – teda všetko pozície, ktorých je na Slovensku nedostatok. Do dnešného dňa táto súkromná škola poskytla napríklad zadarmo kurzy pre 125 lekárov.

Veľa byrokracie, žiadna podpora

Na zaradenie jazykovej školy do Siete vedenej ministerstvom je potrebné splniť všetky zadané podmienky a podať žiadosť do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené, teda ak chcel niekto zriadiť školu v roku 2022 (väčšinou je to september) musel podať žiadosť do 31. marca roku 2021, kedy pre financovanie platili úplne iné podmienky a novela ešte nebola ani v príprave.

K žiadosti sa okrem množstva iných dokumentov prikladá aj súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov, ktorými sú právnická alebo fyzická osoba, ak ide o jazykové školy na území samosprávneho kraja pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku. Žiadna horná veková hranica neexistuje, čo znamená, že škola môže vyučovať poslucháčov podľa schválených študijných programov a prispôsobovať sa potrebám trhu. Zaradenie školy do tejto Siete škôl je určitou zárukou podmienok, úrovne a vysokej kvality výučby, nakoľko musí spĺňať zákonom dané podmienky na rozdiel od škôl, ktoré do tejto siete nepatria a môžu tak vyučovať v ľubovoľných podmienkach a kvalite. Odmenou za splnenie všetkých podmienok boli finančné dotácie na jazykové kurzy, ktoré školám pokryli aspoň náklady na nájomné.

„Podmienky sú nastavené skutočne prísne, ale chápali sme to, pretože štát chcel mať garantovanú vysokú kvalitu. Nám to v Košiciach trvalo 3 roky, keď sme sa ako jeden z mála poskytovateľov jazykového vzdelávania s orientáciou na cudzincov rozhodli, že do toho ideme. Cítili sme totiž, že po našich kurzoch je dopyt. Okrem všetkých podmienok potrebujete aj súhlas od príslušného Magistrátu a VÚC. VÚC však naše žiadosti viackrát odmietol a vyriešilo to až podanie na Protimonopolný úrad. Konečne sme  sa tento rok zaradili do Siete škôl, čo nás nesmierne potešilo. Avšak prijatá novela Zákona nás doslova diskriminuje, keďže nám tým, že poskytujeme aj vzdelávanie pre starších ako 25 rokov, berie možnosť získať dotácie,“ vysvetľuje Alona Kurotová.

Prijatá novela je protiústavná a diskriminačná

Prijatou novelou Zákona o štátnej správe v školstve však nastal problém prifinancovaní takto zaradených škôl patriacich do Siete škôl. Financie škola dostane v zmysle tohto zákona len na poslucháčov do 25 roku. Môže ísť o zjavné porušenie zákona, protiústavnosť a diskrimináciu, ako uvádza advokát JUDr. Ing. Dušan Jóža z advokátskej kancelárie Jóža a partneri: „Podľa názoru advokátskej kancelárie je táto novela v rozpore s akoukoľvek zásadou rovnosti prístupu k vzdelaniu, najmä ak splnenie podmienok na zaradenie do Siete škôl takúto podmienku nemá. Ústava Slovenskej republiky zaručuje, že ľudia sú si rovní v právach a zároveň, že každý má právo na vzdelanie. V tomto duchu aj antidiskriminačný zákon hovorí, že nemožno diskriminovať na základe veku.“

V čase, keď slovenská ekonomika, no najmä zdravotníctvo potrebuje pomoc vo forme zamestnania cudzích štátnych príslušníkov a prísune zahraničných odborníkov, najmä Ukrajinských občanov, ktorí tu chcú pracovať, no chýba im jazyková príprava zo slovenského jazyka, vzbudzuje znepokojenie, že podpora ďalšieho jazykového vzdelávania je zo strany štátu obmedzovaná vekom. Najmä ak berieme do úvahy, že lekári a iní zdravotnícky personál sú dospelí ľudia, nezriedka nad 40 rokov.

Celoživotné vzdelávanie je dlhodobo na chvoste záujmu

Podľa článku 42 Ústavy SR má každý právo na vzdelanie, pričom celoživotné vzdelávanie je špeciálne zakotvené v Zákone č. 568/2009. Ide o všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti.

„Dlhodobo pozorujeme, že vzdelávaniu sa na Slovensku neprikladá potrebná pozornosť zo strany vládnych inštitúcií. Dokonca v celoživotnom vzdelávaní, ktoré by malo byť samozrejmosťou, je Slovensko dlhodobo na chvoste všetkých európskych štatistík. Tejto téme sa súčasná vláda ešte nestihla vôbec venovať, dokonca nemá – ako doteraz jediná vláda v SR – ani prideleného odborníka za danú tematiku na Ministerstve školstva. Pritom práve celoživotné vzdelávanie má významný vplyv na celkový vývoj a rast spoločnosti.,“ upozorňuje PaedDr. Daniel Bacík, prezident Asociácie jazykových škôl SR.

Ústava Slovenskej republiky priznáva cudzincom okrem iného aj práva týkajúce sa vzdelávania. Podľa článku 33 Ústavy nesmie byť nikomu na ujmu príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine. Táto zásada sa odzrkadľuje aj v právnych predpisoch upravujúcich vzdelávanie a platí aj pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu.

Ako dodáva D. Bacík: „Prijatou nedokonalou novelou Zákona o štátnej správe v školstve potom vzniká otázka, či je to zámer alebo neschopnosť štátu, keď znova rozhodol, že  prístup k jazykovému vzdelaniu, ako aj integrácia cudzincov do spoločnosti bude len pre mladých alebo bohatých. Zároveň by som chcel našu vládu nielen v mene našej Asociácie, ale tiež firiem a zdravotníckych zariadení, ktorým chýbajú odborníci, vyzvať na skorú nápravu tejto novely.“

Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky

Asociácia jazykových škôl Slovenskej republiky (AJŠ SR) je občianske združenie založené v roku 2010 z iniciatívy jazykových škôl, ktorým záleží na kvalite a profesionalite v oblasti jazykového vzdelávania. Jej cieľom je poskytovanie kvalitného jazykového vzdelania, kultivácia jazykového odvetvia na slovenskom trhu, nastavenie profesionálnej a odbornej kvality, ktorá zodpovedá situácii v Slovenskej republike a je v súlade s vývojom v ostatných európskych krajinách. Ide nielen o edukáciu odbornej verejnosti v oblasti jazykového vyučovania, ale tiež o informovanie verejnosti o systéme vyučovania, o medzinárodných skúškach, ako aj o nových trendoch v oblasti jazykového vzdelávania. V neposlednom rade je to tiež výmena skúseností so zahraničnými subjektami, ktoré pôsobia v odbore vyučovania jazykov, pripomienkovanie legislatívy, ktorá sa týka jazykového vzdelávania v SR, komunikácia s médiami, kontrola kvality vyučovania, lektorského tímu a zázemia členov AJŠ SR a dodržiavanie vysokej profesionálnej etiky v tejto oblasti.

https://asociaciajs.sk/