Odborníci pre lepšiu fyzickú i psychickú odolnosť odporúčajú rozvíjať svoju rezilienciu. Prieskumy ukazujú, že takíto ľudia sú až o 40 % úspešnejší.

Ak nás v niečom pandémia dôsledne preskúšala, tak je to fyzická a psychická odolnosť vo vypätých situáciách. Mnoho ľudí v uplynulých mesiacoch zistilo, že náročnú situáciu vôbec nezvládajú. Najmä muži sú tí, ktorí potláčajú svoje emócie, čo sa v konečnom dôsledku môže podpísať na ich zdraví. Aj pre takéto prípady sa však dá nájsť riešenie – je ním koncept reziliencie, ktorého zástancom bol už Albert Einstein.

„Vhodné je pracovať na svojej reziliencii priebežne a potom, keď príde v živote kríza, neúspech alebo tragédia, takíto ľudia dokážu danú situáciu zvládnuť oveľa lepšie,“ objasňuje Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD., trénerka a školiteľka tréningov reziliencie z PLUS Academie, ktorá tým zároveň naznačuje, že reziliencia je určená úplne pre každého a jej princípy sú využiteľné nielen v biznise, ale predovšetkým v bežnom živote.

Je načase priznať si pravdu

Aj keď sme boli počas uplynulých mesiacov vystavovaní stresu, aký mnohí z nás doposiaľ nezažili, nie každý si uvedomil, že je čas začať pracovať na zvládaní negatívnych emócií. Predovšetkým muži majú problém nahlas si priznať nedostatky a zapracovať na vlastnom osobnostnom rozvoji. Páni sa zväčša riadia egom, ktoré im nahovára, že sa nemôžu sťažovať a priznávať emócie. Naopak – sú presvedčení, že len vysoké pracovné tempo a napĺňanie očakávaní nadriadených je zmyslom ich života.

Nemožno sa potom čudovať, že pociťujú vnútorný tlak, rovnako ako všetci ľudia vo vypätých okamihoch. Ten ich zvnútra postupom času začne zožierať, výsledkom čoho môže byť nástup depresií, zvýšeného stresu, či krízy stredného veku. Kombinácia týchto faktorov sa v konečnom dôsledku podpisuje aj na ich fyzickom zdraví. „Takýto svoj vnútorný problém potom muži riešia napríklad závislosťami alebo agresivitou. A možno aj preto sú práve muži náchylnejší na srdcovo – cievne ochorenia, častejšie dostávajú infarkt. Pretože v sebe potláčajú emócie. Lenže to je princíp parného kotla, ktorý jedného dňa vybuchne a niekde sa to prejaví. A vtedy už môže byť neskoro,“ konkretizuje skúsená školiteľka, podľa ktorej by sa práve muži mali začať viac zameriavať na osobnostný rozvoj, a to napríklad formou reziliencie.

Výsledky sa dostavia okamžite

Zmeny nenastanú sami od seba, je začať na nich vedome pracovať. A práve o tom hovorí koncept reziliencie, o ktorú v čase pandémie stúpol záujem až o 80 %. Aj preto PLUS Academia 1-dňové školenia rozširuje aj o Letný kurz reziliencie, Zážitkovú školu reziliencie či Akadémiu reziliencie. Reziliencia sa venuje štyrom základným oblastiam ľudského života – emočnej, mentálnej, fyzickej a duševnej. Práve preto reziliencia stavia na štyroch základných pilieroch. Prvý je emočný pilier, v rámci ktorého sa učíme ako ovládať svoje emócie formou sebaregulácie a empatie. Druhý pilier je mentálny a v rámci neho sa rozvíja mentálna flexibilita, cieľavedomosť, kritické myslenie, optimizmus, kauzálna analýza. Ďalší pilier je duševný, ktorého podstatou je poznať samého seba. Tam sa rozvíjajú kompetencie ako sebapoznanie, sebauznanie. No a štvrtý pilier je fyzický, v rámci ktorého sa pracuje na zdravom životnom štýle,“ objasňuje odborníčka princípy, na ktorých reziliencia stavia a jej výsledky možno badať prakticky okamžite, už po prvom školení. Je preto škoda, že učenie reziliencie vyhľadávajú predovšetkým ženy, ktoré nemajú ostych priznať si, že majú problém.

Naše piliere musia byť v rovnováhe

Medzi zástancov tréningov reziliencie patril napríklad už Albert Einstein, ktorý nevnímal svoj úspech v tom, že by bol múdrejší ako ostatní, ale v tom, že bol vytrvalejší. Problémami sa dokázal zaoberať dlhšie, hľadal nové prístupy, bol húževnatý. A aj o tom je reziliencia. Jej koncept spočíva v budovaní schopnosti zvládať záťažové situácie v živote, k čomu je potrebné nájsť rovnováhu vo všetkých štyroch našich pilieroch.

Iba vtedy vie byť človek odolný, v pohode a v rovnováhe, ak má zvládnuté svoje telo, hlavu, emócie, myšlienky a aj svoju identitu. Dôležité sú všetky štyri piliere. Pretože možno poznáme ľudí, ktorí v niektorej z týchto oblastí vynikajú, no v inej naopak. A práve to sa môže časom prejaviť,“ pokračuje školiteľka, podľa ktorej je pekným príkladom aj Steve Jobs, ktorý bol fenomenálny v mnohých z týchto oblastí, no nemal zvládnuté vlastné emócie a nemal zvládnutú empatiu. To sa v konečnom dôsledku mohlo podpísať, aj keď nepriamo, aj pod jeho zlý zdravotný stav.

Investícia do seba = najlepšia investícia

Veľkým prínosom vie byť reziliencia nielen pre jednotlivcov, ale aj pre firemné kolektívy, keďže pracuje aj so zlepšovaním medziľudských vzťahov. U absolventa takéhoto kurzu sa po opakovanom tréningu úroveň odolnosti merateľne zvyšuje až o 25 %. Ukázal to prieskum Julie Roussouw, rovnako ako to, že takíto ľudia sú až o 40 % úspešnejší ako ich kolegovia.

Reziliencia má priamy vplyv na nárast schopnosti zvládať pracovný stres, čím dochádza k znižovaniu dní na PN. A naopak, zvýši sa miera produktivity aj celkovej spokojnosti nielen v pracovnej, ale i v osobnej oblasti. „Na kurzy reziliencie sa hlásia prevažne ľudia, ktorí sú na stredných manažérskych pozíciách. Je to zrejme tým, že títo ľudia sú pod tlakom, keďže zodpovedajú za iných. Preto vyhľadávajú príležitosti, ako na sebe pracovať, ako tento tlak lepšie zvládať,“ dodáva J. Vaculčiaková z PLUS Academie, ktorá tým chce ale poukázať na to, že by ju mali trénovať všetci ľudia. Je predsa ideálne mať zosúladenú pracovnú a osobnú stránku, prežiť svoj život v pohode a vychutnať si každý jeden deň.

* * * * *

O spoločnosti PLUS Academia

PLUS Academia poskytuje od roku 1997 vysokokvalitné a komplexné služby v oblasti jazykového a biznis vzdelávania, online vzdelávania, prekladov, tlmočenia, jazykových kurzov pre deti a dospelých, ako aj testovania a certifikácie. Je spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľom statusu Oxford Quality School, zaručujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press má prístup k najmodernejším študijným materiálom.

Má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 je výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné). PLUS Academia spolupracuje s vyše 150 lektormi a trénermi, poskytujúcimi špičkové vzdelávanie v skupinových, individuálnych či online kurzoch, podľa potreby prispôsobených špecifickým potrebám a požiadavkám klientov.  Viac na www.plusacademia.sk