Súťaž Tchibo

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE TCHIBO
I. Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je: Tchibo Slovensko, spol. s r.o, Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31335632, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3763/B, prostredníctvom komunikačnej agentúry 10/10 COMMUNICATIONS s.r.o., Starojánska 9, 032 03 Liptovský Ján, Slovenská republika, IČO: 53 152 310, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 75202/L (ďalej len „vyhlasovateľ, organizátor“).
 2. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, nejednajúca v rámci svojej podnikateľskej
  činnosti, staršia ako 18 rokov, spôsobilá byť účastníkom súťaže, ktorá akceptuje pravidlá
  súťaže, spĺňa tieto podmienky a vykoná požadovanú akciu (typicky zašle prostredníctvom
  komentára na facebookovej stránke organizátora odpoveď na súťažnú otázku).
 3. Účastník súťaže musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Z
  účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k
  organizátorovi, ako aj k osobám s organizátorom personálne a majetkovo spätými, vrátane ich
  príbuzných a osôb im blízkych.
 4. Vstupom do súťaže, t.j. prevedením požadovanej akcie, sa všetci účastníci zaväzujú
  dodržiavať jej pravidlá a zároveň potvrdzujú, že tieto pravidlá spĺňajú.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž prerušiť, zmeniť jej podmienky, obmedziť, odložiť
  alebo zrušiť súťaž na základe svojho vlastného uváženia, prípadne zmeniť jej pravidlá a
  nahradiť ceny v súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcej rovnakej hodnote.
 6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou
  platnosťou podľa vlastného uváženia.
 7. Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažiaci iba pod jedným účtom na platforme Facebook
  alebo Instagram. Podozrivé a/alebo viditeľne nepravé facebookové alebo instagramové účty
  môžu byť zo súťaže vyradené, rovnako ako názvy účtov obsahujúce vulgárne, urážlivé,
  neetické a/alebo nevhodné výrazy. Zo súťaže budú tiež vyradení účastníci, ktorí budú konať v
  rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodu v súvislosti s
  danou súťažou, rovnako aj účastníci, ktorí organizátorovi poskytli nepravdivé údaje a
  informácie.
 8. Organizátor nemusí uchovávať otázky účastníkov a nemá povinnosť na otázky odpovedať.
 9. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so
  spoločnosťou Meta a táto spoločnosť za ich priebeh nijako nezodpovedá. Informácie
  poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky,
  komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované výhradne organizátorovi, nie
  spoločnosti Meta.

II. Licencia

 1. Pokiaľ bude v rámci konkrétnej súťaže účastník na facebookovej alebo stránke organizátora,
  prípadne facebookovej alebo instagramovej stránke tretích strán, umiestňovať písomné /
  vizuálne / audiovizuálne / audio dielo pod. (ďalej len “Dielo”), potom umiestnením takého
  Diela na facebookovej alebo instagramovej stránke organizátora, prípadne facebookovej
  alebo instagramovej stránke tretích strán, potvrdzuje a vyhlasuje, že:
  · Dielo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v súlade s najvyššími etickými normami;
  · Dielo neznižuje dôstojnosť žiadnych osôb a ich vážnosť v spoločnosti a neobsahuje prvky
  nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie a odkazy na iných súťažiteľov organizátora;
  · Dielo nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu všeobecne záväzných právnych
  predpisov a/alebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;
  · je autorom Diela, na Diele neviazne žiadna ťarcha, žiadne právne vady, žiadne práva tretích
  osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti účastníka v súťaži a ktoré by boli na prekážku vzniku
  licencie organizátora;
  · Dielo bolo zadovážené so súhlasom prípadných fyzických osôb na/v nej zobrazených, pričom tieto osoby zároveň vyslovili súhlas so zverejnením Diela na facebookovej alebo instagramovej stránke organizátora, prípadne facebookovej alebo instagramovej stránke tretích strán, pričom účastník nesie zodpovednosť za obsah Diela aj za jeho zverejnenie;
  · sa zúčastňuje súťaže na základe slobodnej a vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle bez nátlaku
  a útlaku a jeho účasť je dobrovoľná.
 2. Účastník ako autor Diela na základe účasti v súťaži poskytuje organizátorovi okamžité a
  bezodkladné oprávnenie na použitie Diela (ďalej len “Licencia”), a to na obdobie 3 rokov od
  okamihu jeho poskytnutia, pričom toto oprávnenie nie je územne obmedzené. Účastník
  Licenciu poskytuje ako nevýhradnú. Účastník tak poskytuje organizátorovi oprávnenie k Dielu
  všetkými zákonom povolenými spôsobmi. Účastník sa zaväzuje zabezpečiť organizátorovi
  nerušený výkon práv. Organizátor nie je povinný Licenciu k Dielu využiť. Na poskytnutie
  Licencie nemá vplyv prípadné rozhodnutie účastníka, že súťaž nedokončí.
 3. Organizátor má právo jednostranne rozhodnúť o odstránení Diela, ktoré bude vložené na
  facebookovú alebo instagramovú stránku organizátora, prípadne facebookovej alebo
  instagramovej stránke tretích strán, a bude v rozpore s pravidlami súťaže a/alebo v rozpore s
  vyhláseniami účastníka, a to bez náhrady.
 4. Účastník berie na vedomie, že konkrétne Dielo môže byť odstránené na podnet tretej osoby
  samotnou spoločnosťou Meta, najmä pre porušovanie jej pravidiel.
 5. V prípade vylúčenia účastníka (oi. z dôvodu odmietnutia Diela pre nesúlad s týmito
  pravidlami a podmienkami a/alebo pravidlami spoločnosti Meta) nemá takýto účastník právo
  na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

III. Osobnostné práva a ochrana osobných údajov

 1. Svojou účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle § 19-30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”), súhlas so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa a kontaktný telefón) vyhlasovateľovi tejto súťaže, e-mail: tchibo@1010comms.sk, za účelom preverenia jeho účasti v súťaži a odovzdania výhry. Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba spotrebiteľ vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj možnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, na základe písomnej žiadosti adresovanej vyhlasovateľovi tejto súťaže.
 2. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto,
  fotografia a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie značky Tchibo, vrátane
  zasielania obchodných oznámení a Tchibo môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio
  i video nahrávky a fotografie účastníka, ktoré vyhotovil v súvislosti s organizáciou a
  vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie 3 rokov od vyhlásenia súťaže.

IV. Mechanizmus súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať vždy v období uvedenom vo vyhlásení príslušnej súťaže na
  facebookovej alebo instagramovej stránke organizátora, prípadne facebookovej alebo
  instagramovej stránke tretích strán.
 2. Zo všetkých reakcií, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v príslušnom období,
  organizátor vyberie výhercu po vykonaní požadovanej akcie (v závislosti na pravidlách vo
  vyhlásení). Počet výhercov a ich poradie bude určený vždy vo vyhlásení príslušnej súťaže.

V. Výhry a ich odovzdanie

 1. Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy vo vyhlásení príslušnej súťaže na facebookovej
  alebo instagramovej stránke organizátora, prípadne facebookovej alebo instagramovej
  stránke tretích strán.
 2. Každý výherca bude informovaný o výhre na facebookovej alebo instagramovej stránke
  organizátora, prípadne facebookovej alebo instagramovej stránke tretích strán, najneskôr do
  5 pracovných dní od skončenia súťaže. Pokiaľ výherca neodpovie do 2 dní spôsobom určeným
  vo vyhlásení výhercov, výhra prepadá v prospech organizátora, a to bez náhrady.
 3. Výhry budú výhercom poslané poštou alebo kuriérom na výhercom uvedenú poštovú
  adresu v Slovenskej republike. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v
  dodatočnej odbernej lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, takýto výherca stráca nárok na
  výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok
  na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 4. Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru výhercom súťaže najneskôr do 30 pracovných dní, odkedy
  výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
 5. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
  Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru
  vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že
  výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra
  stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.
 6. Pokiaľ bude výhrou v súťaži zľavový šek alebo darčekový poukaz, nemožno tento
  kombinovať s ostatnými zľavovými šekmi a/alebo darčekovými poukazmi, ktoré organizátor
  ponúka, ak to nie je organizátorom výslovne umožnené.
 7. Organizátor neposkytuje na výhru žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia jednotlivej
  výhry priamo z výroby vykoná výmenu predmetnej ceny.

VI. Zverejnenie týchto pravidiel

 1. Tieto všeobecné, pre súťaže záväzné pravidlá budú zverejnené po celú dobu trvania súťaže
  na webovej stránke komunikačnej agentúry 10/10 COMMUNICATIONS s.r.o. –
  www.1010comms.sk/sutaz-tchibo.
 2. Organizátor prehlasuje, že nie je zodpovedný za chyby spôsobené pri prenose
  elektronických správ.
 3. Organizátor nie je zodpovedný za situácie, kedy dôjde k neoprávnenému zneužitiu jeho
  facebookového alebo instagramového profilu treťou osobou, alebo bude jej facebookový
  alebo instagramový profil blokovaný. V takýchto prípadoch nie je organizátor povinný hradiť
  akúkoľvek škodu v dôsledku toho vzniknutú.