3 dôležité kritériá pri výbere strednej školy, ktoré ovplyvnia budúce pracovné uplatnenie absolventa

Stredná škola stojí na začiatku cesty, ktorá by mala v budúcnosti viesť k spokojnosti v pracovnom živote. Pri jej výbere je potrebné uvažovať na niekoľko rokov dopredu, aby si budúci absolvent po jej ukončení našiel vhodné zamestnanie. Odborníci z personálnej agentúry Grafton identifikovali tri kľúčové kritériá, ktoré je potrebné pri výbere strednej školy zohľadniť.

Prvá generácia tohto tisícročia dostala pomenovanie Generácia α (alfa). Vo svete HR je to generácia budúcich pracujúcich, ktorí vyrastú z detí narodených od roku 2010. Podľa vedeckých odhadov bude Generácia alfa do roku 2030 tvoriť 11 % globálnej pracovnej sily a bude formálne najvzdelanejšou, najvyspelejšou a v celkovom meradle aj najbohatšou generáciou. Ako teda nasmerovať svojho potomka, ktorý bude končiť základnú školu tak, aby bola jeho budúcnosť rovnako ružová ako tieto prognózy? Personalisti odporúčajú zohľadniť pri výbere strednej školy tieto kľúčové kritériá:

1. Perspektívnosť povolania

Vzhľadom na mieru nezamestnanosti, ktorá je u nás v súčasnosti veľmi nízka, mladí ľudia dnes všeobecne nemajú problém nájsť si prácu. Keďže na Slovenskom pracovnom trhu tvoria najväčší podiel zamestnávatelia z oblasti automotive, práve to je podľa Juraja Poláka, manažéra bratislavskej pobočky personálnej agentúry Grafton, segment, v ktorom aj v budúcnosti nájde uplatnenie najviac absolventov škôl.

Najlepšiu perspektívu majú na Slovensku absolventi technických odborov stredných aj vysokých škôl, ktorí na našom pracovnom trhu už dnes najviac chýbajú,“ hovorí J. Polák. „Ide najmä o IT, strojárske a stavebné odbory,“ upresňuje a pokračuje. „Táto situácia sa už niekoľko rokov výraznejšie nemení. Pri stredoškolákoch je medzi zamestnávateľmi dlhodobo najväčší záujem najmä o absolventov strojárstva, mechatroniky a elektrotechniky. Podobne aj pri vysokoškolákoch sú najžiadanejší absolventi z oblastí strojárenstva, stavebníctva a IT. V poslednom čase však zaznamenávame aj vysoký dopyt po absolventoch škôl s finančným a ekonomickým zameraním, predovšetkým v oblasti daní a účtovníctva.“

2. Šírka možností na uplatnenie

Pokiaľ ide o možnosti uplatnenia v praxi, duálne vzdelávanie, pri ktorom sa žiak pripravuje na svoje budúce povolanie priamo na pôde zamestnávateľa, je takpovediac stávkou na istotu. Tento typ štúdia však kladie väčší dôraz na praktickú stránku výučby než na teoretickú, čo môže byť z istého pohľadu limitujúce pri neskoršom hľadaní uplatnenia u iných zamestnávateľov. Aj na základe zistení Štátnej školskej inšpekcie mali duálne vzdelávaní žiaci pri záverečných skúškach horšie výsledky než tí, ktorí sa nepripravovali vo firmách. Mali tiež problém argumentovať či aplikovať teoretické vedomosti v praxi.

Podľa personalistov z Graftonu sú však pre firmy často dôležitejšie osobnostné predpoklady uchádzačov, ako je motivácia a ochota učiť sa, než len ich teoretické vedomosti. Spolu s rýchlym vývojom technológií, vrátane umelej inteligencie, sa totiž v súčasnosti rýchlo mení i spôsob a obsah práce v mnohých odvetviach, s čím súvisí aj neustála potreba nových zručností u zamestnancov.Aj preto je potrebné, aby sa človek ďalej vzdelával, i keď má napríklad vysokoškolský titul,“ upozorňuje Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group. „Dnes sú pritom firmy pripravené absolventov zaučiť a pomôcť im získať potrebnú odbornosť,“ dodáva. Podľa neho by však  generácia nazývaná alfa, alebo aj „screenedžeri“, nemala mať s novými technológiami problém. „Generácia, ktorá dnes nastupuje na stredné školy, vyrastala v prostredí, v ktorom je používanie elektronických zariadení všadeprítomné. Digitálne médiá sú súčasťou jej života už do detstva, nové technológie preto vníma ako prirodzené,“ hovorí M. Malo.

„Zamestnávatelia dnes najviac oceňujú motivovaných absolventov, ktorí prejavujú záujem o danú oblasť, chcú sa vzdelávať a majú už aspoň v minimálnej miere pracovné návyky a skúsenosti získané počas štúdia,“ potvrdzuje slová kolegu aj Veronika Širocká, team líderka bratislavskej pobočky Graftonu a dopĺňa: „Očakávajú tiež jazykové zručnosti uchádzačov, a to predovšetkým angličtinu, keďže jazyky sú súčasťou výučby.“ Práve znalosť cudzích jazykov je na našom pracovnom trhu čoraz dôležitejšia – angličtina je dnes pre uplatnenie sa v mnohých oblastiach nutnou podmienkou, ďalší cudzí jazyk je výhodou. Ak chce mať teda mladý človek v budúcnosti možnosť vyberať si zo zaujímavých pracovných ponúk, mal by byť dnes iniciatívny pri štúdiu jazykov. Spoliehať sa len na stredoškolské osnovy totiž nemusí vždy stačiť. Možnosti na zdokonalenie sa pritom ponúkajú nielen jazykové kurzy, ale aj študijné či pracovno-študijné pobyty v zahraničí.

3. Finančné ohodnotenie

Ako vyplynulo z Generačného prieskumu agentúry Grafton, práve výška mzdy je dnes naprieč generáciami najväčším motivátorom v práci a tiež najdôležitejším dôvodom, pre ktorý sa ľudia rozhodnú prijať pracovnú ponuku. Perspektívna a zaujímavá práca je až druhá v poradí. Pri výbere budúceho povolania teda treba brať do úvahy oboje.

„Výška mzdy bola rozhodujúcim faktorom pre prijatie pracovnej ponuky až pre 92 % respondentov z radov Generácie Z, čo sú dnešní najmladší pracujúci. Celkovo bola mzda prioritou pre viac ako 80 % účastníkov nášho prieskumu,“ upresňuje Martin Malo, podľa ktorého sa situácia zásadne nezmení ani pri nastupujúcej Generácii α.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že dnešná generácia absolventov má vo vzťahu k finančnému hodnoteniu svojej práce vysoké očakávania – nástupná mzda bola výrazne nižšia než predstava u 56 % respondentov, len asi tretina absolventov mala o svojej nástupnej mzde reálnu predstavu. „Výška mzdy však môže časom stúpať spolu s rastúcou kvalifikáciou, talentovaní zamestnanci so skúsenosťami môžu počítať tiež s rôznymi nefinančnými benefitmi,“ pripomína M. Malo. 

A aké odbory by si mali dnešní žiaci zvoliť, ak chcú v budúcnosti „dobre zarábať“? Konkrétne dáta v tomto smere priniesol Mzdový prieskum agentúry Grafton, ktorý potvrdil dlhodobý trend: „Najvyššie nástupné platy sú už dlhodobo v segmentoch IT, telekomunikácii, bankovníctva a financií,“ konkretizuje Juraj Polák. K vyššiemu finančnému ohodnoteniu teda vedie náročnejšie štúdium.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts).

www.gigroupholding.com