Nové kvóty národných víz umožnia príchod tisícok pracovníkov z Ázie, ktorí majú pomôcť našej ekonomike. Podľa zástupcov personálnych agentúr by však mali nasledovať aj ďalšie kroky

Automobilový priemysel je skutočnou chrbticou slovenskej ekonomiky – veľké automobilky tvoria približne 10 % nášho HDP, na ne je navyše naviazaná celá sieť dodávateľských firiem. Dnešný nedostatok pracovnej sily v tomto odvetví je tak pre Slovensko významnou hrozbou. Vláda preto schválila opatrenia na jednoduchšie získavanie potrebných pracovníkov zo zahraničia. Zvýšený počet národných víz k nám má prilákať tisícky ľudí z Indie, Indonézie, Nepálu či Filipín, ktorí by mali zastať prácu, o ktorú Slováci nemajú záujem.

Podľa Štatistického úradu SR klesla miera nezamestnanosti u nás v posledných troch mesiacoch minulého roka na 5,6 %, čo bolo najmenej za celý rok 2023. Nezamestnaných Slovákov tak bolo koncom roka o 8 500 menej než rok predtým. Tieto dobré správy však prehlbujú vrásky na čele zamestnávateľov. Len v priemysle totiž chýbajú tisícky zamestnancov, ktorých hľadanie je vzhľadom na situáciu na našom pracovnom trhu pre firmy čoraz náročnejšie. Na akútny nedostatok pracovnej sily najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe, a tiež na dlhodobý dopyt zo strany zamestnávateľov zareagovala nedávno vláda schválením nariadení, ktoré zjednodušia proces prijímania cudzincov do niektorých profesií. Najvýraznejšou pomocou by mali byť tzv. národné víza pre oblasť priemyslu, kde Ministerstvo práce zvýšilo ich počet z doterajších najviac 2 000 na najviac 10 000 ročne. Zároveň sa tieto pravidlá rozšíria aj na ľudí z Indie, Indonézie, Nepálu a Filipín.

O voľné miesta nemajú Slováci záujem

Z údajov Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) vyplýva, že až tri štvrtiny firiem na Slovensku má problém nájsť vhodných zamestnancov, pričom v niektorých regiónoch dokážu zamestnávatelia v priemysle obsadiť tuzemskými pracovníkmi iba približne 20 až 25 % voľných pracovných miest.

Odhady hovoria o desiatkach tisíc chýbajúcich zamestnancoch len v automotive. Na Slovensku je v súčasnosti viac než 80 tisíc neobsadených pracovných pozícií, pričom našinci o mnohé z nich nemajú záujem. Preto musíme týchto pracovníkov hľadať niekde inde,“ hovorí Vladimír Jančo, riaditeľ agentúry Transfer, ktorý zároveň upozorňuje, že na Slovensku dnes potrebujeme nielen ľudí so zručnosťami, ale veľká časť voľných pracovných miest v priemysle si nevyžaduje zvláštnu kvalifikáciu. „Práve tento dopyt by sme vedeli pokryť zahraničnými pracovníkmi z Ázie, u ktorých bude na začiatku prekážkou najmä neznalosť jazyka. O profesie adekvátne ich vzdelaniu sa preto nemôžu hneď uchádzať a je pre nich ideálne začať na nižších alebo jednoduchších pozíciách, na ktoré je zároveň ťažké nájsť záujemcov zo Slovenska,“ vysvetľuje zástupca APAS.

Aj podľa Branislava Jančušku z personálnej agentúry Grafton jeotváranie slovenského trhu práce pre občanov tretích krajín nevyhnutné, pretože pomáha výkonnosti slovenskej ekonomiky. „Slovenský pracovný trh by však mal byť otvorený pre zahraničnú pracovnú silu len čiastočne, čo by mal zabezpečiť práve systém národných víz. To znamená, že uľahčovanie zamestnávania zahraničných pracovníkov sa má týkať len tých povolaní, o ktoré domáca pracovná sila nemá dlhodobo záujem. Malo by teda ísť len o ‚zamestnania s nedostatkom pracovnej sily′,“ zdôrazňuje B. Jančuška.

Národné víza pomôžu zamestnávateľom, no nezaťažia úrady

„Vyššie kvóty na národné víza a ich rozšírenie na ďalšie krajiny a pracovné obory je niečo, čo naozaj pomáha firmám aj hospodárstvu. Navyše, ak sa tieto veci dejú oficiálne a kontrolovane, bráni to rozvoju šedej zóny,“ pripomína Jindřich Hodek, obchodný riaditeľ agentúry Index Nosluš.

Zvýšenie počtu národných víz pre oblasť priemyslu teda vnímajú zástupcovia personálnych agentúr ako jednoznačne pozitívny krok. „Národné víza totiž znamenajú zjednodušenie a zrýchlenie procesu zamestnávania zahraničných pracovníkov. Na rozdiel od bežného pracovného povolenia (prechodný pobyt za účelom zamestnania), národné víza v záujme SR vydáva MZV na ambasáde, po odsúhlasení UHCP. Predtým musí schváliť zoznam žiadateľov a zamestnávateľa Ústredie práce. Celá administratíva je tak omnoho jednoduchšia. Predtým mohlo trvať vybavenie potrebných povolení pre zamestnanca z tretej krajiny až 9 mesiacov. Celý proces bol veľmi zdĺhavý, preto sme mali problém voľné pracovné miesta obsadiť,vysvetľuje Vladimír Jančo a pokračuje: „Po novom by mal navyše celý systém fungovať trochu inak – žiadosti o národné víza bude pravdepodobne spracovávať externá agentúra, takže uchádzači už nebudú musieť navštevovať cudzineckú políciu. Tým sa celé konanie ešte zjednoduší a zvýšený počet národných víz nebude znamenať zvýšenú záťaž pre naše úrady.“

Ďalším zjednodušením pre firmy by mal byť fakt, že za zamestnávateľa možno po novom považovať aj agentúry dočasného zamestnávania. Tie boli z možnosti zamestnať cudzincov na základe národných víz doteraz vylúčené, a keďže veľkí zamestnávatelia zvyknú obsadzovať mnohé pozície vo výrobe práve cez tieto agentúry, nemali možnosť systém národných víz využiť. „Agentúry dočasného zamestnávania pôsobiace aj na Slovensku majú v tretích krajinách svoje štruktúry. Dokonca už tu prebiehajú náborové procesy, aby sme pre našich zamestnávateľov vedeli vybrať ten najlepší personál,“ potvrdzuje odborník z asociácie.

Vyšší počet národných víz by mal byť len prvým krokom

Obyvatelia ľudnatých a relatívne chudobnejších ázijských krajín dnes predstavujú pre slovenskú ekonomiku schodné riešenie z viacerých dôvodov. Dôležité však bude aj to, ako zvládneme ďalšie kroky. Zjednodušenie administratívneho procesu prijímania pracovníkov z tretích krajín je totiž podľa zástupcov APAS len prvým z nich. Rovnako zásadné bude napríklad aj nastavenie podmienok, ktoré by mali zahraničnú pracovnú silu u nás udržať. S podobnými problémami nedostatku pracovníkov sa totiž boria aj okolité krajiny, ktoré sú tak v boji o týchto zamestnancov našimi priamymi konkurentmi.

„Najdôležitejšie bude umožniť týmto ľuďom dôstojné fungovanie – aby neboli voči ostatným pracovníkom nejako znevýhodnení, aby mali vhodné ubytovanie, zabezpečenú adekvátnu zdravotnú starostlivosť… Bude jednoducho potrebné nájsť riešenia, ktoré im pomôžu integrovať sa u nás a poskytnúť im také podmienky, aby sa tu cítili dobre,“ upozorňuje Vladimír Jančo.

Na druhej strane si však treba priznať, že ide o prílev pracovnej sily, ktorý môže mať aj svoje riziká. „Podmienky by mali byť preto zároveň nastavené tak, aby títo pracovníci neznamenali hrozbu pre uplatnenie Slovákov na pracovnom trhu. Ich príchod by tiež nemal priniesť plošnú stagnáciu miezd v niektorých profesiách, či dokonca ich znižovanie,“ hovorí Peter Uličný, viceprezident APAS a konateľ personálnej agentúry Proplusco.

Potrebná je hlbšia reforma aj zefektívnenie prijímania

Ako zdôrazňuje operačný manažér agentúry Transfer Matúš Buša, pre budúcnosť je potrebné zabezpečiť aj istú flexibilitu dovozu pracovnej sily. „Možnosť pružného prispôsobenia dovozu pracovnej sily na základe aktuálnej situácie na trhu práce by umožnila rýchlejšiu reakciu na zmeny dopytu a ponuky pracovných síl,“ hovorí. Cudzinci majú podľa neho pre náš pracovný trh a ekonomiku celkovo potenciál prínosu, no súčasný systém ich zamestnávania je často skôr prekážkou namiesto podporného prostredia. Je preto potrebné preskúmať ho a zrevidovať.

Administratívne náročný proces spôsobuje značné oneskorenia a zbytočné komplikácie. Dôležité je pritom nielen jednorazové zjednodušenie administratívnych postupov, ale aj vytvorenie jasnejších a pružnejších kritérií pre zamestnávateľov. Tak, aby naše politiky zamestnanosti a migrácie zodpovedali nielen súčasným potrebám pracovného trhu, ale aby boli pripravené aj na budúce výzvy,“ pripomína Matúš Buša a pokračuje: „Chýba nám napríklad elektronický systém na podávanie žiadostí a dokumentov. Jeho implementácia by pritom výrazne zjednodušila procesy a uľahčila komunikáciu medzi zamestnávateľmi, pracovnými agentúrami a štátnymi orgánmi. Taktiež zintenzívnenie spolupráce so zahraničnými úradmi a organizáciami by umožnilo efektívnejšie overovanie kvalifikácií a záznamov žiadateľov o prácu.“

Podpora efektívneho dovozu pracovnej sily zo zahraničia môže totiž podľa členov Asociácie personálnych agentúr Slovenska výrazne prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenských podnikov a podporiť ekonomický rast krajiny, preto by sme mali v tejto oblasti naďalej pracovať na účinných riešeniach. „S vhodnými reformami a úpravami môže Slovensko posilniť svoju pozíciu na medzinárodnom pracovnom trhu a zároveň zabezpečiť, aby zamestnávanie cudzincov bolo prospešné pre všetky zúčastnené strany,“ uzatvára manažér agentúry Transfer M. Buša.

ASOCIÁCIA PERSONÁLNYCH AGENTÚR SLOVENSKA

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) vznikla ako prvé záujmové profesijné združenie ešte v roku 2002 a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003. Jeho členmi sú najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti poskytovania pracovno-poradenských služieb na slovenskom trhu: Europersonal, Grafton Recruitment, Hofmann Personal, Index Nosluš, Lugera, ManpowerGroup, Proplusco, Synergie a  Transfer – international staff.

Úlohou Asociácie je kooperácia na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti a tiež implementácia vysokých medzinárodných štandardov, ktoré sú známe aj zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a podobne.

www.apas.sk