Sektor podnikových služieb má celosvetovo hodnotu viac než 1 miliardu eur. Aký diel z tohto koláča si dokáže odkrojiť Slovensko?

O centrách zdieľaných a podnikových služieb sa na Slovensku v minulosti hovorilo ako o nedocenenom, no úspešnom a najmä nádejnom sektore, ktorý by mohol pomôcť premeniť našu krajinu z európskej „montážnej dielne“ na oblasť vývoja a služieb. Exkluzívny prieskum agentúry Grafton ukázal, ako sa dnes darí sektoru podnikových služieb u nás a ako v ostatných krajinách strednej a východnej Európy.

Sektor podnikových služieb (Business Services Sector – BSS) zohráva vo svetovej ekonomike dôležitú úlohu – odhaduje sa, že globálne má hodnotu viac než 1 miliardu €. V uplynulom roku zaznamenal v celosvetovom meradle ustálený rast a zamestnával milióny odborníkov v mnohých krajinách. Stredná a východná Európa je pritom pre spoločnosti jedným z preferovaných regiónov najmä pre interné centrá podnikových služieb (SSC) a výskumné a vývojové centrá (R&D), a to vďaka vzdelanej pracovnej sile, konkurencieschopným nákladom a strategickej polohe v rámci Európskej únie.

Prínos pre firmy aj pre krajinu

Ani oblasť podnikových služieb neobchádzajú náročné výzvy – nájsť kvalifikovaných odborníkov so špecializovanými znalosťami je často náročné, navyše firmy, ktoré operujú v rôznych krajinách sveta, sa musia orientovať v čoraz zložitejších predpisoch a regulačných požiadavkách. Napriek tomu sú však centrá zdieľaných a podnikových služieb atraktívnym a dôležitým sektorom z niekoľkých dôvodov. Ku kľúčovým benefitom pre firmy patrí najmä nákladová efektívnosť – outsourcingom vedľajších funkcií a ich združením do špecializovaných centier môžu dosiahnuť významné úspory, čo im umožňuje zamerať zdroje na svoje kľúčové aktivity.

Dôležitou vlastnosťou trhu BSS je aj schopnosť podporovať inovácie. Centrá zdieľaných služieb zastrešujú pre spoločnosti a nadnárodné skupiny rôzne odborné činnosti s vysokou pridanou hodnotou, sú tak zároveň centrami odborných znalostí, ktoré spájajú rôzne súbory zručností späté s rôznymi uhlami pohľadu na problematiku. A práve to umožňuje vyvíjanie inovatívnych riešení zložitých problémov. Využitie tohto „bohatstva vedomostí a skúseností“ je teda pre firmy cestou k inováciám, zlepšovaniu produktov a zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Pre Slovensko tak sektor BSS naďalej predstavuje šancu prestať byť len „európskou montážnou linkou“ a posunúť sa od výrobnej a priemyselnej zóny smerom k oblasti výskumu, vývoja, inovácií a služieb. Navyše silnou stránkou trhu BSS je aj podpora odolnosti a prispôsobivosti podnikania, to znamená presný opak rizík spojených s ekonomikou orientovanou na jednu výrobnú oblasť, akou je momentálne naša krajina.

Aký bol rok 2023 v BSS na Slovensku?

Z medzinárodného prieskumu agentúry Grafton Recruitment, do ktorého sa zapojilo 15 krajín, vyplynuli aj zaujímavé dáta týkajúce sa strednej a východnej Európy. Na Slovensku sa podľa neho nenaplnili minuloročné očakávania vysokého rastu ako v počte zamestnancov, tak aj v počte centier samotných, a počet zamestnancov BSS ostal u nás v roku 2023 rovnaký ako rok predtým – na úrovni 40 000.

„V minulom roku totiž vládla na Slovensku pri otváraní nových pracovných pozícií v tomto sektore istá opatrnosť. Časť pracovných pozícií sa presunula do zahraničia, mnohé firmy tiež pristúpili k personálnym opatreniam, kedy ani pri odchode zamestnanca jeho pozíciu nenahradili novým kandidátom, ale dané kompetencie preniesli na zostávajúcich zamestnancov,“ objasňuje situáciu Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group. Dôvody boli pritom rôzne, no najčastejšie uvádzali firmy znižovanie nákladov a optimalizáciu a automatizáciu procesov.

Aj keď nároky zamestnancov na finančné ohodnotenie sa na Slovensku neustále zvyšujú, podľa prieskumu agentúry Grafton je priemerná mzda v tomto sektore u nás ešte stále nižšia než vo väčšine okolitých krajín. V 2. kvartáli minulého roka dosahovala na Slovensku len 1 211 €, čo je o niečo viac než v susednom Maďarsku, avšak menej než v Rumunsku, Poľsku alebo v Českej republike. Je to dokonca menej než priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR, ktorá bola podľa údajov Štatistického úradu v rovnakom období 1 419 €. Očakávanie vyššieho mzdového ohodnotenia je teda v tomto sektore pochopiteľné, keďže ľudia, ktorí tu pracujú, nie sú už len lacnou pracovnou silou – musia byť jazykovo zdatní, vysoko kvalifikovaní a schopní riešiť sofistikované úlohy z rôznych oblastí.

Budúcnosť BSS na Slovensku vidia odborníci optimisticky

Zdá sa, že opomínanie tohto významného sektora sa nám nevyplatilo a počet ľudí, ktorí v ňom nachádzajú uplatnenie, v minulom roku nenarástol.Budúcnosť obchodných služieb na našom území však vidia personalisti z agentúry Grafton optimisticky.

„Až 80 % centier zdieľaných služieb na Slovensku dnes dokáže pokrývať náročné oblasti zákazníckej podpory, financií či IT. Naša krajina je navyše v tomto segmente stále obľúbeným regiónom vďaka svojej centrálnej polohe a relatívnej dostupnosti pracovnej sily. Som preto presvedčená, že sa nám môže v tomto smere v budúcnosti dariť. Aj v tomto roku sa reálne očakáva vznik nových centier zdieľaných firemných služieb a zvýšená náborová aktivita,“ hovorí Eliška Smržová, vedúca odbornej praxe personálnej agentúry Grafton. K dôvodom záujmu spoločností o Slovensko podľa nej patrí okrem spomínanej výhodnej geografickej polohy aj vysokokvalifikovaná pracovná sila, ktorá je v porovnaní so západoeurópskymi krajinami stále pomerne lacná, no zároveň je schopná dosahovať vysokú produktivitu. Práve to umožňuje investorom u nás dosiahnuť vyššiu efektivitu a ziskovosť.

Na zlepšení svojej pozície vo firemných službách by však malo Slovensko zapracovať, inak v konkurencii ostatných krajín neobstojí. „Tento sektor s veľkým potenciálom pre našu krajinu si podľa mňa zaslúži viac pozornosti zo strany vlády. Potrebovali by sme napríklad pružnejšie programy ekonomickej migrácie, ktoré by dostatočne motivovali kvalifikovanú zahraničnú pracovnú silu pre príchod k nám. Pomôcť by mohol napríklad aj nábor z krajín ako je Portugalsko, Španielsko či Taliansko, kde je vysoká miera nezamestnanosti mladých. Vzdelaní mladí ľudia preto vo svojej krajine často nenájdu adekvátne uplatnenie. V tomto smere nás však výrazne predbieha predovšetkým Poľsko,“ upozorňuje riaditeľ personálnej agentúry M. Malo. Ďalšou dôležitou oblasťou sú podľa neho stimuly pre investorov, v ktorej dosiahlo významný posun napríklad Maďarsko.

Tabuľka:

Kľúčové ukazovatele sektoru podnikových služieb v krajinách strednej a východnej Európy.

Zdroj: Prieskum Business services salary & market trends 2023, ktorý realizoval Grafton a Gi Group Holding.

 Počet obyvateľovVysokoškolsky vzdelaníPočet centier BSSPočet ľudí zamestnaných v BSSPodiel zam. v BSS na počet obyv.Priemerná mzda v BSS (2. q 2023)
Bulharsko6,8 mil.46 000700102 0001,5 %793 €
Česká republika10,5 mil.70 100370160 0001,52 %1 730 €
Maďarsko9,69 mil.177 90015671 0000,73 %1 153 €
Poľsko37,65 mil.411 5001 714400 0001,06 %1 583 €
Rumunsko19,04 mil.160 0001 050180 0000,95 %1 368 €
Slovensko5,43 mil.38 5007040 0000,73 %1 211 €

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk

O Gi Group Holding Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts).

www.gigroupholding.com