Firmy by mali zamestnancom pomôcť prekonať stres na pracovisku

Tohtoročný prieskum medzi zamestnancami ukázal, že so stresom v zamestnaní sa potýka až 60 percent Slovákov. K dlhodobým dôvodom stresu na pracovisku, ktorými sú preťažovanie ľudí nadmerným množstvom práce a zlým medziľudským vzťahom, sa tento rok pridala neistota vyplývajúca z koronakrízy. Firmy v rámci vzdelávacích aktivít alebo programu benefitov môžu svojim zamestnancom pomôcť stres lepšie zvládať, alebo ho úplne prekonať. Výsledkom je preukázateľne vyššia spokojnosť zamestnancov, vyššia výkonnosť práce a nižšia fluktuácia.

Záujem zamestnávateľov o to, ako sa v práci ľudia cítia, pravidelné prieskumy spokojnosti na pracovisku a poskytnutie kurzov na zvládnutie stresu by mali patriť medzi základné nástroje personalistov vo firmách, ktoré si chcú dlhodobo udržať kvalitných zamestnancov. „Počiatočná investícia do kurzov, ktoré zamestnancom pomáhajú zvládnuť stres sa firmám vráti niekoľkonásobne späť. Spokojní zamestnanci merateľne zvyšujú efektivitu práce, produkujú vyšší zisk a sú k zamestnávateľovi lojálni. Prieskumy ukázali, že aktuálne až 26% ľudí zisťuje možnosti pri hľadaní novej práce a 33% síce prácu nehľadá, ale sú otvorení novým ponukám.Ak firmy majú záujem dlhodobo motivovať zamestnancov, týmito štatistikami by sa mali pri tvorbe benefitov seriózne zaoberať,“ vysvetľuje PaedDr. Daniel Bacík, CEO vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia.

Vzdelávať by sa mali nielen manažéri, ale aj zamestnanci. „Existuje viacero efektívnych tréningov. Pre manažérov je veľmi prínosné absolvovať kurzy time manažmentu, stres manažmentu a emocionálnej inteligencie. Pomáhajú im lepšie nastaviť pracovné procesy, efektívne rozdeliť úlohy v tíme a lepšie zvládať konflikty na pracovisku, ktoré vznikajú nielen medzi nadriadenými a podriadenými, ale aj medzi samotnými zamestnancami,“ hovorí Daniel Bacík.

Stres zamestnancov významne zvyšuje aj neistota, strach o prácu a neustále sa meniace opatrenia počas pandémie. „Tu je dôležité, aby manažéri prejavili empatiu a našli fungujúci pomer medzi pracovnými povinnosťami a vychádzaním v ústrety zamestnancom. Ak má nadriadený porozumenie pre potreby ľudí a načúva im, zamestnanci v oveľa menšej miere rozmýšľajú o odchode alebo zmene pozície,“ dodáva Bacík.

Manažérom i zamestnancom pomáhajú lepšie zvládať stres aj tréningy reziliencie. Reziliencia je schopnosť spojená s vytrvalosťou, húževnatosťou a pevnou vierou nasledovať víziu šťastného a zmyslom naplneného života. Posilňuje schopnosť žiť takýto život, vedieť si napĺňať osobné potreby, hodnoty a túžby a zvládať každodenné a nečakané stresové situácie. Účastníkov tréningu naučia manažovať vlastnú energiu v rovine fyzickej, emocionálnej, mentálnej aj spirituálnej a uľahčia im dosahovať ciele v pracovnom aj osobnom živote.

Zdroj dát: Analýza pracovného trhu 2020 personálnej agentúry Grafton Recruitment

O spoločnosti PLUS Academia

PLUS Academia poskytuje od roku 1997 vysokokvalitné a komplexné služby oblasti jazykového a biznis vzdelávania, online vzdelávania, prekladov, tlmočenia, jazykových kurzov pre deti a dospelých, ako aj testovania a certifikácie.
Je spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľom statusu Oxford Quality School, zaručujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press má prístup k najmodernejším študijným materiálom.

Má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 je výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné).

PLUS Academia spolupracuje s vyše 150 lektormi a trénermi, poskytujúcimi špičkové vzdelávanie v skupinových, individuálnych či online kurzoch, podľa potreby prispôsobených špecifickým potrebám a požiadavkám klientov.  Viac na www.plusacademia.sk