Rady pre zodpovedných barmanov a všetkých predajcov alkoholu

Každý zodpovedný predajca, barman či iný pracovník chce, aby sa nakupujúci alebo hostia cítili dobre a radi sa vracali. Preto si je určite vedomý zákonnej aj morálnej zodpovednosti súvisiacej s podávaním alkoholu a v žiadnom prípade nemá záujem, aby pribúdalo nehôd a iných nepríjemných udalostí súvisiacich s neprimeranou konzumáciou alkoholu.

Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov ZAKAZUJE predávať, podávať alebo inak umožniť konzumáciu alkoholu osobám mladším ako 18 rokov.

Čo to znamená?

Že nemôžete nalievať mladistvým. To ste asi vedeli, problém je, že to v praxi nie je také ľahké… Preto máme pre vás pár dobrých rád:

Nemusíte vedieť, koľko má rokov

V praxi je veľmi ťažké zistiť, koľko má zákazník rokov. No nie je to ani vaša úloha – stačí len vaša pochybnosť a môžete zákazníka zdvorilo odmietnuť. Pokiaľ zákazník nepreukáže hodnoverným spôsobom svoju plnoletosť, aby vyvrátil vaše pochybnosti, nepodávajte mu alkohol.

Ako sa má preukázať ?

Nie je nutné vidieť jeho občiansky preukaz. Musí to však byť dôveryhodný doklad alebo iný dôkaz, aby ste v prípade problémov mohli zodpovedne prehlásiť, že konkrétny zákazník preukázal, že už má 18 alebo viac rokov.

Kto to kontroluje?

Pri podozrení na nedodržiavanie zákona môže zástupca polície vyzvať neplnoletých zákazníkov, aby sa podrobili dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu.

Hrozí vám nejaký trest?

Tresty sa líšia podľa závažnosti porušenia zákona, začínajú pokutami vo výške od 166 po 6 640 Eur v prípade priestupku a končia trestom odňatia slobody až na tri roky pri preukázaní spáchania úmyselného trestného činu podávania alkoholických nápojov mládeži.

Čo teda robiť?

Buďte profesionál, príjemný, ale vedomý si svojich práv a povinností. Ak vás žiada o alkohol mladík alebo slečna, ktorá ešte nemusí mať 18, zvýšte svoju pozornosť. Citujte zákon a vysvetlite, že nesmiete podávať alkohol mladistvým a ani teraz to neurobíte. Uistite ho však, že ho nemôžete legitimovať, no môže dobrovoľne preukázať svoju plnoletosť – občianskym, vodičským alebo iným dôveryhodným preukazom, či dôkazom.

Rovnako postupujte, keď mladým objednáva pitie niekto starší. Tento postup vás nijako nezbavuje zodpovednosti pred zákonom, pretože umožňujete požívanie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov. Okrem vás sa navyše priestupku dopúšťa aj ten, kto alkohol objednáva. Upozornite ho na to.

Čo hovorí zákon

ZÁKON Č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení a ustanoveniach, z ktorých, okrem iného, vyplýva, že

 • sa zakazuje predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
  • osobám mladším ako 18 rokov
  • osobám zjavne ovplyvneným alkoholom
 • podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom
 • osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje
 • právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú vyššie uvedené zákazy a obmedzenia, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia výrazným označením alebo oznámením (ďalej len „oznam“) umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť; text oznamu musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade a súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia tohto zákona;
 • každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanieje povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.
  • osobám mladším ako 18 rokov
  • a na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,

je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáže.