Za úspechom sa neskrýva len talent, ale skôr schopnosť nepoddať sa komplikáciám a vytrvať

Optimálne fungovanie ľudí a tímov, zvyšovanie ich motivácie a angažovanosti, a naopak znižovanie stresových situácií a úzkosti je v dnešnej dobe kľúčovou úlohou HR manažérov a vedúcich pracovníkov. S firemným plánom budovania psychickej aj fyzickej odolnosti vám môže pomôcť koncept reziliencie, ktorému sa vo svete, ale aj na Slovensku venujú významní zahraniční aj slovenskí odborníci.

Anglické slovo „resilience“, v latinčine „resilire“, slovenčine „reziliencia“ znamená „odraziť sa“. Je to schopnosť človeka zvládať záťažové situácie, ktoré nám život prinesie, a pritom neustále pracovať na dosahovaní svojich cieľov. Niekto ju prirovnáva k tenisovej loptičke, ktorá je pružná, flexibilná, dokáže odolávať úderom, no vždy sa odrazí od zeme alebo keď narazí, vie sa kotúľať, poskakovať, ale aj stáť v pokoji. Reziliencia zdôrazňuje, že problémy, výzvy a stres sú prirodzenou súčasťou našich životov a jedinou istotou je zmena. Preto je nevyhnutné naučiť sa zvládať nepriaznivé okolnosti a vedome sa snažiť budovať svoju vnútornú silu, ktorá stojí na našich pevných morálnych zásadách – osobných hodnotách.

Dnes viac ako kedykoľvek predtým záleží na tom, ako sa dokážeme prispôsobiť zmenám, no tiež na tom, v akom kolektíve pracujeme. Zamestnanci sú základným motorom každej firmy a spoločnosti. V kolektívoch sú však pracovníci rôznych vekových kategórií a každá z nich má špeciálne potreby. Pandémia Covid19 mala za následok zvýšenie stresu a úzkosti, s ktorými si musia poradiť najmä vedúci pracovníci a HR manažéri firiem. Jedinečnosť reziliencie v porovnaní s mnohými podobnými konceptmi zameranými na rozvoj soft skills či work-life balance je v prepracovanom dlhoročnom vedeckom základe stojacom najmä poznatkoch z psychológie, neurobiológie a neuropsychológie.

Turbulentné časy si žiadajú jasne definovanú víziu, poslanie a hodnoty

Rezilientní lídri a vedúci pracovníci podľa odborníka na firemné vzdelávanie PaedDr. Daniela Bacíka zo spoločnosti PLUS Academia, ktorá sa firemnému aj individuálnemu vzdelávaniu venuje už viac ako 23 rokov, dokážu obracať na prvý pohľad zdanlivo nepriaznivé situácie vo svoj prospech, neustále nachádzajú nové príležitosti, odbúravajú strach a stres z prípadného neúspechu, utvárajú pozitívne podmienky a vzťahy a v neposlednom rade dokážu budovať kvalitný život pre seba, svojich najbližších aj kolegov.

„V manažérskom prostredí sa očakáva, že líder bude mať jasne definovanú víziu, poslanie a hodnoty. Doba je veľmi dynamická a uponáhľaná – žijeme v turbulentných časoch, v ktorých to lídri a manažéri vôbec nemajú jednoduché. Práve preto sa stáva ich schopnosť efektívne zvládať záťažové situácie jednou z kľúčových kompetencií, ktorá je dôležitá pri rozvoji akejkoľvek firmy a udržiavaní dôvery nielen smerom ku kolegom, ale tiež obchodným partnerom,“ dodáva D. Bacík.

Rozvoj osobnej reziliencie pracovníkov tak patrí jednoznačne do portfólia firemného vzdelávania moderných spoločností. Výsledkom je zvyšovanie angažovanosti, spokojnosti aj produktivity jednotlivých zamestnancov, rozvoj medziľudských vzťahov, lepšie fungovanie aj vzájomná komunikácia ľudí a tímov. „Práve s týmto cieľom bol vyvinutý náš špeciálny tréning reziliencie, ktorý používa konkrétne metódy a techniky ako zvládať záťažové situácie. Venujeme sa tiež diagnostike RQ (resilient quotient), budovaniu a vedomej práci na rozvoji osobnej odolnosti,“ objasňuje D. Bacík a dodáva: „Čerpali sme zo štúdia a výskumu M. Selingmana, otca pozitívnej psychológie, no do vývoja nášho konceptu sa zapojilo aj množstvo ďalších odborníkov zo zahraničia.“ 

Ako lídrovi vo firemnom vzdelávaní sa im v minulom roku podarilo zorganizovať konferenciu „Festival reziliencie 2019: leadership, etika a rezilincia“, na ktorú pozvali práve profesionálov a osobnosti, s ktorými dlhodobo spolupracujú. „Podarilo sa nám prepojiť nielen rôzne krajiny, ako Švédsko, Poľsko, Slovensko, Česko či USA, no tiež rôzne profesijné oblasti – vedu, šport, biznis aj kultúru,“ vysvetľuje odborník.

Nesporným benefitom reziliencie je nielen jej vedecký základ, široká použiteľnosť pre rôzne typy firiem aj jednotlivcov z rôznych pracovných sfér, no tiež jasne štruktúrovaná merateľnosť pokroku. Práve na ňu upozorňuje svetovo uznávaný profesor Léo Bruno, M.Sc., Ph.D., prezident Center for Leadership Studies Brasil, s ktorým PLUS Academia spolupracuje: „V čase pandémie či iných kritických situáciách je dôležitá diagnostika a pravidelná kontrola úrovne odolnosti zamestnancov. Pravidelné tréningy reziliencie zabezpečia nielen mentálnu a fyzickú pohodu pracovníkov, ale tiež sa odrazia na ich pracovnom výkone.“

Budovanie reziliencie pomôže v pracovnej aj súkromnej oblasti

Firmy ocenia, keď ich zamestnanci dokážu lepšie zvládať stres a lepšie porozumejú správaniu svojich kolegov. Vďaka technikám reziliencie dokážu rozvíjať svoje manažérske zručnosti a silné stránky – dokážu lepšie zvládať aj emocionálne veľmi vyhrotené situácie, objektívne ich zhodnotiť a prísť s konštruktívnymi riešeniami. Dokážu naplno využiť obrovský potenciál networkingu a spolupráce, pričom poskytnú svojim kolegom emocionálnu podporu. A v neposlednom rade dokážu efektívnejšie využívať svoje schopnosti, energiu aj čas, čo im pomôže nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote.

„Reziliencia pomáha pri riešení problémov, zlepšuje pracovný výkon aj plánovanie, a to pri zachovaní elánu, odhodlania a angažovanosti tímu. Jednotlivci v spoločnostiach tiež profitujú z tréningu odolnosti, pretože ide o holistický prístup a osobnostný rozvoj. Zvýšenie odolnosti totiž u nich podporuje vieru vo vlastné schopnosti,“ objasňuje benefity pravidelných tréningov Linda Polkowski, britská lektorka, ktorá realizuje rozvojové tréningy už viac ako 30 rokov, je tiež akademickou supervízorkou, členkou výboru „Learn and Lead“ vo Veľkej Británii a dlhoročnou spolupracovníčkou PLUS Academie.

V prospech začlenenia tréningov reziliencie do firemného vzdelávania hovoria aj vedecké prieskumy z pracovného prostredia. Z nich vyplýva, že osobná reziliencia zamestnancov zohráva dôležitú úlohu v ich schopnosti podávať optimálny výkon v stresujúcich situáciách na pracovisku, rovnako ako miera motivácie má priamy vplyv na ich výkonnosť. Výskum Julie Roussouw sa zase venoval meraniu efektivity tréningov reziliencie na pracovisku, pričom bolo vedecký dokázané, že po opakovanom tréningu reziliencie sa úroveň osobnej reziliencie u účastníkov školenia merateľne zvýšila o 25 %. To malo priamy vplyv na nárast schopnosti pracovníkov zvládať stres, došlo k znižovaniu absencií v práci z dôvodu chorobnosti, naopak sa zvýšila miera angažovanosti, produktivity a celkovej spokojnosti nielen v pracovnej, ale aj osobnej oblasti.

Uznávaná psychologička Angela Duckworth ako kľúč k osobnému úspechu označuje vzťah medzi vášňou a schopnosťou vytrvať v realizovaní našich cieľov a vízií. Rovnako to videl aj Albert Einstein. On sám tvrdil, že jeho úspech nespočíval v tom, že bol múdrejší ako ostatní, ale v tom, že sa s problémom dokázal zaoberať dlhšie, hľadal nové, neštandardné prístupy, bol inovatívny a húževnatý. A práve o tom je aj reziliencia.

O spoločnosti PLUS Academia

PLUS Academia poskytuje od roku 1997 vysokokvalitné a komplexné služby oblasti jazykového a biznis vzdelávania, online vzdelávania, prekladov, tlmočenia, jazykových kurzov pre deti a dospelých, ako aj testovania a certifikácie.
Je spoluzakladajúcim členom Asociácie jazykových škôl SR a držiteľom statusu Oxford Quality School, zaručujúceho kvalitu poskytovaných služieb. Ako certifikovaný partner spoločnosti Oxford University Press má prístup k najmodernejším študijným materiálom.

Má zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2015 a od roku 2017 je výhradným partnerom spoločnosti ETS Global na slovenskom trhu, ktorá vydáva celosvetovo uznávané jazykové certifikáty (TOEFL®, TOEIC®, TFI™ a iné).

PLUS Academia spolupracuje s vyše 150 lektormi a trénermi, poskytujúcimi špičkové vzdelávanie v skupinových, individuálnych či online kurzoch, podľa potreby prispôsobených špecifickým potrebám a požiadavkám klientov.  Viac na www.plusacademia.sk