Slovenské výrobné podniky plánujú v tomto roku zvyšovať mzdy aj prijímať zamestnancov. Kvôli nezáujmu Slovákov budú naberať pracovníkov z krajín mimo EÚ

Hoci je ekonomická situácia turbulentná, až dve tretiny slovenských výrobných podnikov plánujú v tomto roku zvyšovanie miezd a takmer polovica chce tiež naberať nových zamestnancov. Nedostatok záujemcov sa budú snažiť kompenzovať pracovníkmi z krajín mimo EÚ, ukazujú výsledky najnovšieho prieskumu personálnej spoločnosti Grafton.

Z prieskumu, ktorý bol realizovaný v prvých mesiacoch tohto roka, vyplynulo, že viac ako dve tretiny (70 %) slovenských výrobných firiem v roku 2022 plošne zvyšovali mzdy svojich zamestnancov a v takmer polovici firiem vzrástol aj počet pracovníkov.

U 13 % došlo k individuálnej úprave výšky miezd a len 17 % spoločností mzdy nezvyšovalo. Žiadna zo sledovaných firiem však nepristúpila v roku 2022 – aj napriek ťažkým časom – k plošnému zníženiu miezd. Navyše jedna pätina zamestnávateľov, ktorí plošne zvyšovali mzdy, pristúpila k tomuto kroku opakovane v priebehu uplynulého roka. V tomto roku plánujú až dve tretiny (68 %) podnikov zvyšovanie miezd, pričom takmer polovica z nich počíta s rastom o 6-10 %.

„Tento trend je pomerne povzbudivý nielen pre zamestnancov, no tiež pre výrobné podniky.  Aj napriek turbulentnej ekonomickej situácii sa zamestnávatelia snažia kompenzovať negatívny vplyv inflácie svojim zamestnancom a zvyšujú im mzdy. Pätina firiem tak v minulom roku dokonca urobila opakovane a v tomto roku plánujú zvýšenie miezd až dve tretiny podnikov,“ komentuje výsledky prieskumu Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group pre Slovensko a dodáva: „Navyše to napovedá, že spoločnosti plánujú aj naďalej aktívne pôsobiť na trhu a urobia maximum, aby zvrátili negatívnu krivku a opäť vykazovali rast. Menej príjemný je fakt, že navyšovanie miezd nepokryje mieru inflácie, a tým pádom opakovane klesne reálna mzda zamestnancov. “

Problémy nezastavili prijímanie pracovníkov

Takmer polovica výrobných spoločností (46 %) aj napriek problémom prijímala v minulom roku nových zamestnancov, viac ako tretina spoločností (37 %) ich počet nemenila a 17 % firiem svoj stav znižovalo. V roku 2023 plánuje taktiež polovica (46 %) slovenských výrobných podnikov naberať nových zamestnancov, ich zníženie plánuje však len 11 % spoločností.

Podobná situácia panuje aj na českom pracovnom trhu, kde sa snažili kompenzovať infláciu zvyšovaním miezd taktiež dve tretiny (70 %) podnikov, počet zamestnancov vzrástol u dvoch pätín firiem. V roku 2022 prepúšťala pracovníkov pätina (20 %) zamestnávateľov a 15 % sledovaných firiem plánuje pristúpiť ku znižovaniu pracovníkov aj v tomto roku.

„Samozrejme, nie všetky spoločnosti dokážu dlhodobo odolávať negatívnym trendom na trhu, a preto vidíme, že istá časť podnikov počíta s prepúšťaním pracovníkov aj v tomto roku. Trend sa však javí v porovnaní so susedným Českom optimistickejšie. Každopádne môžeme skonštatovať, že zamestnanci očakávajú v neľahkých časoch stabilitu, ak takto berieme stav bez zmien či dokonca stav spojený s rastom, a tú im z pohľadu miezd poskytne dokonca 73 percent a z vývoja počtu zamestnancov až 76 % výrobných podnikov,“ hovorí odborník.

Pomôcť nám musia pracovníci zo zahraničia

Nezáujem Slovákov o výrobné profesie, ale tiež nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v tejto oblasti akcentuje na slovenskom pracovnom trhu potrebu zahraničnej pracovnej sily.  Naša krajina je však v porovnaní so západnou Európou pre cudzincov málo atraktívna, či už z hľadiska poskytovaných miezd, pracovného prostredia alebo ďalších oblastí pracovného a súkromného života. Pritom z prieskumu agentúry Grafton vyplynulo, že približne u jednej tretiny (34 %) spoločností, ktoré zamestnávajú zahraničných pracovníkov, ich potreba v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla, polovica (50 %) zachovala ich počet na rovnakej úrovni a len u 16 % zamestnávateľov počet zahraničných pracovníkov klesol.

Zo spoločností, ktoré budú v roku 2023 zamestnávať zahraničných pracovníkov, polovica (56 %) plánuje zachovať rovnaký počet pracovníkov z tretích krajín ako vlani, pričom 9 % firiem bude hľadať ešte viac zahraničných zamestnancov ako v minulom roku. Ide predovšetkým o ľudí z Ukrajiny a Srbska, no tiež postsovietskych krajín, ako Kazachstan, Gruzínsko či Arménsko, no tiež z Indie alebo Filipín. Na ich oslovenie až 40 percent podnikov využije služby špecializovaných personálnych agentúr.

„Slovenský trh ukazuje, že dokáže prijať ďalších zahraničných pracovníkov. Navyše s nimi majú slovenskí zamestnávatelia pozitívne pracovné skúsenosti. Bohužiaľ, väčšiemu náboru týchto pracovníkov bránia aktuálne nastavené pravidlá. Novela týkajúca sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín bola nápomocná a zamestnávatelia môžu uplatniť zrýchlený režim v nedostatkových povolaniach vo všetkých okresoch. Ide o zdravotnícke profesie, IT či kamiónovú dopravu, no nerieši zásadný problém. Tým je stále neúmerné dlhý vízový proces, ktorý slovenským ambasádam trvá nezriedka aj pol roka. Naproti tomu Poľsko odbúralo všetky byrokratické povinnosti a cudzincov vie zamestnať už do jedného týždňa,“ vysvetľuje Martin Malo z Graftonu.

Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo za január 2023 viac ako 80 tisíc voľných pracovných miest, z čoho v Bratislavskom kraji to bolo 28 220 miest. Počet pozícií pre absolventov predstavoval 43 918.

Prieskum bol zrealizovaný od 5. januára do 1. februára 2023 a zapojili sa do neho respondenti z 207 spoločností, z 58% išlo o výrobné spoločnosti. Zber dát prebiehal formou online dotazníka medzi klientmi Gi Group/Grafton Slovakia a prostredníctvom LinkedIn, ako aj medzi HR profesionálmi pôsobiacimi vo firemnej sfére naprieč celou SR. Prieskum neobsahuje dáta štátnej a verejnej správy a neziskového sektora.

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

O Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com